Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Muzaffer Oflaz

Þirket 1973 yýlýnda kurulmuþtur ve grubun ilk þirketidir. Ýnþaat taahhüt iþleri yapan firma, grubun ana taahhüt iþlerini üstlenmektedir. Türkiye'deki birçok kamu kuruluþu ihalelerini kazanmýþ ve bu iþleri belirtilen zamandan önce eksiksiz ve kaliteli biçimde teslim etmiþtir.

Kervan Ýnþaat Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi

Altyapý iþleri ve dere ýslahlarý konusunda uzman olan Kervan Ýnþaat Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi, yurtiçi inþaat taahhütleri üstlenici firmadýr.

Oflaz Ýnþaat Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi

Yurtiçi ve yurtdýþý inþaat taahhütleri konusunda uzman ve etkin bir firmadýr.

Vizyon Otomotiv Ýnþaat Ticaret ve Sanayi Limited Þirketi

Ýþ merkezleri, alýþveriþ merkezleri gibi projeleri yapmak, iþletmek veya iþletmeye vermek amacýyla kuruldu. Üsküdar Baðlarbaþý'nda inþa ettiði dört katlý iþ merkezi ilk çalýþmasýný ülkemize kazandýrdý.

Karatay Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi

Adýný Selçuklu Haný Karatay'dan alan firma, turizm alanýnda faaliyet göstermek amacýyla kurulmuþ ve bu yönde çalýþmalar yapýyor.

Ofis Yapý Denetim Limited Þirketi

Ülkemizin maddi ve manevi olarak büyük kayýplar verdiði 1999 depreminden sonra, inþaat alanýndaki tecrübelerini, vatandaþlarýmýzýn güvenli yapýlarla saðlýklý bir çevrede yaþamasýný saðlamak amacýyla inþaat yapýlarýný denetlemek ve doðal afetlere karþý dayanýklýlýðýný araþtýrmak üzere kuruldu.

 

ENGLISH